خلاصه کتاب رهبری در بازاریابی شبکه ای

کتاب رهبری در بازاریابی شبکه ای
(نویسنده مری کریستنسن)
عمیق وگسترده پشتیبانی کنید
بیشترمامعتقدیم تاثیرگذاری مابردنیا مهم است وتجارت فرصتهای زیادی برای غنی سازی زندگی مردم دراختیارماقرار میدهد
می توان کسب وکار خودراباهمان علاقه وتمرکز ی که محصولات خودرابه دیگران معرفی می کنید،معرفی کنید.
برای دعودت افراد شاید عده ی زیادی می گویند علاقه ای ندارند، پرمشغله هستندیابازاریابی شبکه ای رادوست ندارند،امااگربه تجارت خودایمان داشته باشید،بدون تردیدهمه رادعوت همه رادعوت می کنید.
فرصت های بازاریابی برای اعضای آینده تیم فراوان است وآن ها می توانندازبین هزاران رهبرالهام بخش وجاه طلب تعدادرابرای هدف خودانتخاب کنند.
برای جذب وحفظ بهترین افرادباید خودتان درراس بازی باشید.
پس در این جا باید بدانیم کلید ساخت تیم به طورسریع وعمیق همتاسازی وتکثیر است.
تکنیک های اصلی را درسیستم حمایتی خودبگنجانیدوبارها ازآن ها استفاده کنیدتاملکه ذهن شما شوند.
وقتی بااعتمادومستمرحمایت میکنید،الگویی الهام بخش برای اعضای تیم می شوید.
بازاریابی شبکه ای خوب حول محور محصولات عالی می چرخد،امااجازه ندهید رضایت کوتاه مدت فروش شمارا ازپاداش بلندمدت حمایت محروم کند.فروش یک شغل است. اماحمایت آن رابه تجارت تبدیل می کند.
فروش هادرآمدامروزشماوقرارملاقات هادرآمدفردای شما هستند،اماحمایت درآمدهمیشگی شماست.
در بازاریابی شبکه ای ما بدنبال افرادماهروباتجربه برای تجارت خودهستیدزیراتجارت شمابرای آن هاعالی وکامل است.به همه افراد نیازنداریداماازهمه درخوواست کنید،زیراتانپرسید نمی دانید چه کسی علاقه مند است وچه کسی نیست.
پس شجاعباشید وبپرسید.همیشه اگربفهمیدازکسی درخواست همکاری نکردیدواودرشر ت دیگری ثبت نام کرده خیلی ناراحت می شوید.این فرصت رابه همه پیشنهاد دهیدوبگذارید شخص خودش برای پذیرش یاردپیشنهاد شما تصمیم بگیرد.
درباره هزاران بازاریاب شبکه ای در صدها شرکت تحقیقی انجام دهیدتا بدانید چه کسی به این شبکه می پیوندد.پژوهش فوق نشان داد که گروه های زیر بیشتر تمایل به عضویت دراین کاروشبکه دارند.
*مادران مشتاق که دوست دارندخانواده خودرابدون رها کردن سبک زندگی بادو درآمد اداره کنند.
*دانشجویانی که می خواهند حین ادامه تحصیل کار کنند.
*کارگرانی که می خواهنددرآمدکارازساعت نه صبح تا پنج عصرخودرابرای افزایش سطح زندگی خود بیشتر کنند.
*افرادجوانی که می خواهندبرای دنبال کردن رویاهای خوددست به خطر بزنند.
ودر آخر
ازهمه مهم تر،به دنبال کسانی باشید که دوست دارید هم کلام وهمراه شماباشند
وقتی تجارت وبرنامه شماخوب پیش می رود،بیشتروقت خودرابااعضای تیم خودسپری می کنید،ازهماهنگی وتناسب اعضاباشماوسازمان خود اطمینان حاصل کنید.

 

تهیه و تدوین : مزگان مهدوی

جاخالی دادن از اژدر افسردگی

(جاخالی دادن از اژدر افسردگی )

علیرغم پیشامد و وقفه های اجتناب نا پذیر در موفقیت، اشتیاق خود را حفظ کنید .اگرچه پس از اتمام دوره ی آموزشی در این تجارت ۹۰درصدآن تفریح است ، با این حال یکی از سخت ترین چالش هایی که اعضای جدید  وحتی افراد با تجربه با آن روبرو می شوند اژدر افسردگی است. در این کار اشتیاق،صداقت وصمیمیت ،فصاحت کلام و قابل باور بودن از ملزومات اصلی موفقیت هستند. یک فرد افسرده نمی تواند در این صنعت دوام بیاورد .البته ماباید به اعضای جدید در مورد عوامل شایع افسردگی از قبل آگاهی دهیم . اولین قدم این است که با پذیرش وتلاش شخصی با این حریف سر سخت روبرو شویم .

دلایل افسردگی دربازاریابی چند سطحی:

این که دوستان دعوت مارا برای شرکت در جلسه ی معارفه رد کنند ویا بدتر ،پس از پذیرفتن دعوت به جلسه نیایند ،در ما ایجاد افسردگی می کند .زمانی که یکی از اعضای ارزشمند گروه به خاطر از دست دادن اشتیاقش نا پدید می شود،شرکتش را تغییر میدهد یا اصلا از صنعت کناره می گیرد می تواند باعث افسردگی ما شود ،هرچه بیشتر در مورد این قبیل چیزها شرح وبسط دهیم افسرده تر می شویم . در عین حال همه ی ما می دانیم که این اتفاقاتی هستند که به هر حال رخ می دهند . به طور میانگین ۷۵درصد افراد در مدت ساختن شبکه ،خود از کار کناره می گیرند . این واقعیتی بزرگ در بازاریابی چند سطحی است و هیچ کس از آن مستثنی نیست .

وقتیکه افسرده میشوید ، به سراغ رهبر بالاسری بروید:

ما در این صنعت یک ضرب المثل قدیمی داریم :” اگر سر حال هستید به سراغ افراد پایین شبکه بروید واگر افسرده اید به سراغ رهبران بالاسری .”
هرکدام از ما رهبران بالاسری داریم که تجربه ی بیشتری دارند وبه موفقیت ماهم علاقه مند هستند. ماباید هر زمان که احساس نگرانی ،اضطراب یا افسردگی داریم به سراغ آنها برویم.
پس همیشه باید به خاطر داشته باشیم که به درخواست کمک زیرشاخه هاپاسخ مثبت بدهیم .یک مکالمه ی تلفنی ساده ی پنج دقیقه ای می تواند تنها چیزی باشد که آنها را از اژدر افسردگی برهاند .
حمایت از جانب  یک بالاسری می تواند باعث موفقیت یا شکست یک عضو جدید در ماه های اول کار شود .

از درون به بیرون ، محیطی مثبت بیافرینید:

خوراک مثبت به مغز رساندن ، برای موفقیت لازم است .این کار را با مطالعه ی کتب و مقالات  روحیه بخش ، گوش دادن به کاست های الهام بخش و انجام مکالمه ی درونی مثبت با خود ، انجام  دهیم .
کتابهایی را مطالعه کنید که به شما انگیزه می دهد و بعد آن را با دیگران  در میان بگذارید.
برای حرکت به جلو باید زمان بیشتری را به این موارد اختصاص دهید.
۱- به یاد آوردن تجربیات عاطفی مثبت گذشته
۲-تمرکز  روی آینده

ازبیرون به درون محیطی مثبت بیافرینید:

آخرین نصیحت ما برای اجتناب از افسردگی ، که قرار نیست سخت ترین آنها هم باشد ، این است که اعضای جدید باید دست کم در سال اول از دزدان  رویا ومردم منفی باف دوری کنند.

به هر حال موفقیت در بازار یابی چند سطحی به داشتن یک ویژگی بیش از هر ویژگی دیگری بستگی دارد :
داشتن شخصیتی مثبت ونشاط بخش و سرزندگی واشتیاقی که به نمایش گذاشته شود . شبکه سازان نمی توانند مردم را متقاعد کنند که شغل خود راتغییر دهند یا در کار نیمه وقت دیگر شرکت کنند مگر این که در چشم آنها رضایت و اشتیاق از انجام کاری که می کنند ، به نظر برسد.
قطعا هیچ کس تا زمانی که چارچوب ذهنی مثبت را در خود به وجود نیاورده است نباید به میان مردم برود  ویا تلفن را بردارد ومردم را به کار دعوت کند  ویا این که بخواهد محصول یا خدماتی را به آنها بفروشد.

با آرزوی موفقیت همه ی نتورکرهای عزیز واینکه هیچ نتورکری دچار اژدر افسردگی نشود

برگرفته از کتاب تنها راز موفقیت،دوام آوردن  اثر مارک یارنل

تهیه و تدوین : سرکار خانم میترا مهدوی