برترین های رده دار اسفندماه1401

لیست برترین های رده دار به ترتیب فروش سازمان در اسفندماه 1401

نام و نام خانوادگیاستان-شهرمحل سکونترتبه سازمانی
حمزه علیزاده صیقلانگیلان-صومعه سراراهبر *
حسن شیرزاد لاسکیگیلان-رشتراهبر *
حامد کشتکار دافچاهیگیلان-خمامراهبر *
پانته آ شمس الدینگیلان-رشتمدیرفروش ***
سارا صفری دریا سریگیلان-صومعه سرامدیرفروش***
زهرا پورمحمدجانی کلاچاییگیلان-خماممدیرفروش***
محمدابراهیم مسعودیگیلان -رشتمدیرفروش *
افسانه عصارینگیلان-رشتمدیرفروش *
زینب روستایی ناصرکیادهگیلان-رشتمدیرفروش **
زهرا علیدوستی شهرکیچهارمحال وبختیاری-شهرکیانمدیرفروش **
میترا مهدوی سیاه اسطلخیگیلان-رشتمدیرفروش **
سهیلا کرمیچهارمحال وبختیاری-بلداجیمدیرفروش **
زهرا فعال زادهگیلان-رشتمدیرفروش **
زهرا مالکیچهارمحال وبختیاری-شهرکیانمدیرفروش **
مهدی رستمیهمدان-همدانمدیرفروش **
فهیمه پورکاظمیالبرز-فردیسمدیرفروش *
طوبی میرزایی پس ویشهگیلان-رشتمدیرفروش *
خدیجه میرزایی ویشکاییگیلان-رشتمدیرفروش **
سمانه قاسمی پور کلاچاهیگیلان-خماممدیرفروش *
ابوطالب شیرزاد لاسکیگیلان-رشتمدیرفروش *
حسام کشتکار دافچاهیگیلان-خماممدیرفروش *
زیبا میرزایی سئینگیلان-رشتمدیرفروش *
لیلا لطافت کلاچاهیهرمزگان-بندرعباسمدیرفروش *
طاهره آگاهگیلان-رشتمدیرفروش *
علیرضا پوراکبر خشت مسجدیگیلان-رشتمدیرفروش *
مائده شمس الدینگیلان-رشتمدیرفروش *
طاهره یگانه گوی مقدمگیلان-رشتمدیرفروش *
دپارتمان بین المللی عقابها

برترین های فروش اسفند 1401

معرفی برترین های فروش شخصی اسفند ماه 1401( نفرات اول تا دهم )

نام و نام خانوادگیاستان-شهر محل سکونت
زهرا مالکی شهرکیچهارمحال بختیاری- شهرکیان
زهرا فعال زادهگیلان- رشت
خدیجه میرزایی ویشکاییگیلان- رشت
مهدی رستمیچهارمحال بختیاری- بلداجی
میترا مهدویگیلان- رشت
حسن شیرزادگیلان- رشت
زینب روستاییگیلان- رشت
سعید قدسیگیلان- رشت
ربابه فلاح عطاطلبگیلان- رشت
نیلوفر بنیاد دستگردیاصفهان-فولادشهر
دپارتمان بین المللی عقابها

برترین های فروش آذرماه1401

  • لیست برترین های فروش شخصی در آذرماه 1401( نفرات اول تا دهم )
نام و نام خانوادگیاستان – شهرمحل سکونت

محمدابراهیم مسعودی

گیلان-رشت

زهراعلیدوستی شهرکی

چهارمحال و بختیاری-شهرکیان

ام کلثوم غلامی

البرز-فردیس

ناهید عراقی

تهران-تهران

مهناز میرزایی

گیلان-رشت

عاطفه خارابیان

گیلان-رشت

پانته آ شمس الدین

گیلان -رشت

زهرا فعال زاده

گیلان-رشت

زینب روستایی

گیلان رشت

طاهره یگانه گوی مقدم

گیلان رشت

برترین های رده دار آذرماه1401

لیست برترین های رده دار به ترتیب فروش سازمان در آذر ماه 1401


نام و نام خانوادگی

استان – شهر محل سکونت
رده سازمانی

حمزه علیزاده صیقلان

گیلان-صومعه سرا

  راهبر ⭐

رامین شیرزاد

گیلان-رشت

مدیرفروش⭐ ⭐ ⭐

حامد کشتکار دافچاهی

گیلان-خمام
 
راهبر ⭐

زهرا پورمحمدجانی

گيلان-خمام

مدیرفروش ⭐ ⭐

محمد ابراهیم مسعودی

گیلان-رشت

مدیرفروش ⭐

سارا صفری 
 
گیلان-صومعه سرا
 
مدیرفروش ⭐ ⭐

زهرا فعال زاده 

گیلان-رشت

مدیرفروش ⭐

افسانه عصارین 

گیلان-رشت
 

مدیرفروش ⭐
 

 پانته آ شمس الدین

گیلان-رشت
 

مدیرفروش ⭐ ⭐
 

 طوبی میرزائی پس ویشه

گیلان-رشت  

مدیرفروش ⭐ ⭐
 

زهرا علیدوستی شهرکی

مازندران-نور

مدیرفروش ⭐ ⭐

میترا مهدوی سیاه اسطلخی

گیلان-رشت

مدیرفروش ⭐

حسام کشتکاردافچاهی

گیلان-خمام

مدیرفروش ⭐

فهیمه پورکاظمی

البرز-فردیس

مدیرفروش ⭐

زینب روستایی ناصر کیاده

گیلان-رشت

مدیرفروش ⭐

خدیجه میرزایی ویشکایی

گیلان-رشت

مدیرفروش ⭐

علیرضا پوراکبر خشت مسجدی

گیلان-رشت

مدیرفروش ⭐

عاطفه خارابیان

گیلان-رشت

مدیرفروش ⭐

زهرا مالکی شهرکی

چهارمحال و بختياري-شهرکیان

مدیرفروش ⭐

ايرانتاج قلعه گفائي

گيلان-تالش

مدیرفروش ⭐

الهام علی نیا مرخالی

گیلان-رشت

مدیرفروش ⭐

سهیلا کرمی دستگردی

چهارمحال و بختياري-بلداجی

مدیرفروش ⭐

زينب خبازنژادفومني

گیلان-رشت

مدیرفروش ⭐

در آذرماه آقای محمد ابراهیم مسعودی به رنک ترینری سازمان رسیدند.

در آذرماه خانم زینب خبازنژاد فومنی به رنک حامی گری سازمان رسیدند.

در آذرماه خانم زهرا مالکی به رنک حامی گری سازمان رسیدند.