خلاصه کتاب رهبری در بازاریابی شبکه ای

کتاب رهبری در بازاریابی شبکه ای
(نویسنده مری کریستنسن)
عمیق وگسترده پشتیبانی کنید
بیشترمامعتقدیم تاثیرگذاری مابردنیا مهم است وتجارت فرصتهای زیادی برای غنی سازی زندگی مردم دراختیارماقرار میدهد
می توان کسب وکار خودراباهمان علاقه وتمرکز ی که محصولات خودرابه دیگران معرفی می کنید،معرفی کنید.
برای دعودت افراد شاید عده ی زیادی می گویند علاقه ای ندارند، پرمشغله هستندیابازاریابی شبکه ای رادوست ندارند،امااگربه تجارت خودایمان داشته باشید،بدون تردیدهمه رادعوت همه رادعوت می کنید.
فرصت های بازاریابی برای اعضای آینده تیم فراوان است وآن ها می توانندازبین هزاران رهبرالهام بخش وجاه طلب تعدادرابرای هدف خودانتخاب کنند.
برای جذب وحفظ بهترین افرادباید خودتان درراس بازی باشید.
پس در این جا باید بدانیم کلید ساخت تیم به طورسریع وعمیق همتاسازی وتکثیر است.
تکنیک های اصلی را درسیستم حمایتی خودبگنجانیدوبارها ازآن ها استفاده کنیدتاملکه ذهن شما شوند.
وقتی بااعتمادومستمرحمایت میکنید،الگویی الهام بخش برای اعضای تیم می شوید.
بازاریابی شبکه ای خوب حول محور محصولات عالی می چرخد،امااجازه ندهید رضایت کوتاه مدت فروش شمارا ازپاداش بلندمدت حمایت محروم کند.فروش یک شغل است. اماحمایت آن رابه تجارت تبدیل می کند.
فروش هادرآمدامروزشماوقرارملاقات هادرآمدفردای شما هستند،اماحمایت درآمدهمیشگی شماست.
در بازاریابی شبکه ای ما بدنبال افرادماهروباتجربه برای تجارت خودهستیدزیراتجارت شمابرای آن هاعالی وکامل است.به همه افراد نیازنداریداماازهمه درخوواست کنید،زیراتانپرسید نمی دانید چه کسی علاقه مند است وچه کسی نیست.
پس شجاعباشید وبپرسید.همیشه اگربفهمیدازکسی درخواست همکاری نکردیدواودرشر ت دیگری ثبت نام کرده خیلی ناراحت می شوید.این فرصت رابه همه پیشنهاد دهیدوبگذارید شخص خودش برای پذیرش یاردپیشنهاد شما تصمیم بگیرد.
درباره هزاران بازاریاب شبکه ای در صدها شرکت تحقیقی انجام دهیدتا بدانید چه کسی به این شبکه می پیوندد.پژوهش فوق نشان داد که گروه های زیر بیشتر تمایل به عضویت دراین کاروشبکه دارند.
*مادران مشتاق که دوست دارندخانواده خودرابدون رها کردن سبک زندگی بادو درآمد اداره کنند.
*دانشجویانی که می خواهند حین ادامه تحصیل کار کنند.
*کارگرانی که می خواهنددرآمدکارازساعت نه صبح تا پنج عصرخودرابرای افزایش سطح زندگی خود بیشتر کنند.
*افرادجوانی که می خواهندبرای دنبال کردن رویاهای خوددست به خطر بزنند.
ودر آخر
ازهمه مهم تر،به دنبال کسانی باشید که دوست دارید هم کلام وهمراه شماباشند
وقتی تجارت وبرنامه شماخوب پیش می رود،بیشتروقت خودرابااعضای تیم خودسپری می کنید،ازهماهنگی وتناسب اعضاباشماوسازمان خود اطمینان حاصل کنید.

 

تهیه و تدوین : مزگان مهدوی